Badanie czystości wody rzeki Bystrzycy na poziomie osiedla Nałkowskich.


W ramach programu Szkoła z klasą 2,0  grupa uczniów klasy 7b, pod kierunkiem nauczycielki chemii p. Małgorzaty Lasota - Czubińskiej podjęła się realizacji projektu dotyczącego rzeki Bystrzycy przepływającej przez dzielnicę Wrotków, w której to znajduje się nasza szkoła.
 Celem  projektu było zbadanie i ocena jakości wody w Bystrzycy na wysokości osiedla Nałkowskich. Pierwszym etapem pracy było zaplanowanie działań, zgromadzenie odpowiednich materiałów i niezbędnych odczynników i pozyskanie informacji nt Bystrzycy takich jak miejsce z którego wypływa, długość, ukształtowanie terenu, rodzaj podłoża oraz przez jakie obszary (przemysłowe/rolnicze) przepływa.
Następnie uczniowie, wraz z opiekunem wybrali się na pieszą wycieczkę wzdłuż rzeki na trasie: osiedle Medalionów - Zalew Zemborzycki, podczas której dokonali monitoringu rzeki na odcinku osiedla Nałkowskich tj. sprawdzili miejsca, gdzie do rzeki odprowadzane są ścieki z gospodarstw domowych, studzienek burzowych oraz rowów melioracyjnych. Pracę udokumentowali wykonując odpowiednie fotografie
Przeprowadzili także ocenę JAKOŚCIOWĄ niektórych parametrów fizyko=chemicznych wody takich jak: mętność (przezroczystość), zapach, barwa, odczyn, twardość wody oraz obecność związków azotu. W tym celu pobrali próbki wody do sterylnych pojemników i sprawdzili odczyn wody, twardość wody i obecność związków azotu takich jak azotanów i azotynów. W związku z tym, że wykonanie analizy wody wymaga specjalnych odczynników, których szkolna pracownia nie posiada, uczniowie posłużyli się  papierkami wskaźnikowymi  Firmy TETRA badającymi te parametry stosowanymi w akwarystyce
W wyniku badań stwierdzili że woda jest mętna, ma zielonkawo-żóltą barwę, specyficzny gnilny zapach. Odczyn jest lekko zasadowy, gdyż badane pH mieściło się w granicach 7,6 - 8. stwierdziliśmy, że woda jest twarda i obecne są w niej azotany i azotyny.
Następnie na podstawie obserwacji oraz różnych  źródeł (np.Internet) uczniowie próbowali wyjaśnić co jest powodem takiego stanu wody.
I tak mętność powoduje obecność substancji stałych tj mulu, mikroorganizmów, humusu. Substancje te pochłaniają promieniowanie powodując wzrost temperatury wody a co za tym idzie zmniejszenie się ilości tlenu.
Źródłem związków azotu są ścieki spływające rowami melioracyjnymi z okolicznych pól, łąk i ogródków działkowych(nawożenie), a także ścieki z gospodarstw sąsiadujących z Bystrzycą.
Za odczyn zasadowy wody odpowiedzialne są także ścieki ponieważ niosą ze sobą substancje organiczne i w wyniku beztlenowego rozkładu związków organicznych powstają substancje (np amoniak), które w roztworze wodnym dają odczyn zasadowy
Jako podsumowanie pracy uczniowie wykonali plakat, który znajduje się na tablicy na korytarzu szkolnym
Wniosek:
Woda na tym odcinku Bystrzycy nie nadaje się do celów gospodarczych (np prania, pojenia zwierząt) i do kąpieli
Jako podsumowanie pracy uczniowie wykonali plakat, który zamieścili na tablicy na korytarzu szkolnym.
Z wynikami naszych badań zapoznamy Rodziców na zebraniach w przyszłym roku szkolnym i wędkarzy, a także podejmiemy działania mające na celu poprawę jakości wody przepływającej przez nasze osiedle.